ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Смисълът на либерализираният (свободен) пазар на електроенергия е в свободно договаряне на цената ѝ от производители, търговци на електрическа енергия и потребители – участниците на пазара . Това води до конкурентна среда и се случва както повишаване на качеството на предлаганите услуги, така и оптимизиране на цената на електроенергията.

Следствие от изпълнението на енергийните директиви на Европейския съюз е либерализацията на пазара на електрическа енергия. Изискванията на ЕС се прилагат в националното законодателство чрез Закон за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) § Правила за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и др.

Производител – произвежда електроенергия от различни източници -конвенционални или възобновяеми и я продава на търговци на електрическа енергия и крайни потребители.

Търговец (доставчик) на електрическа енергия – дружество, което е лицензирано да купува електрическа енергия от производители и/или търговци и да я доставя на клиенти на пазара при свободно договаряне за цени.

Координатор на балансираща група – лицензирано дружество, вписано в регистъра на координаторите на балансиращи групи на ЕСО, което носи отговорност за балансирането на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група. Търговецът на електрическа енергия изпълнява функциите на координатор на балансираща група.

Независим преносен оператор („ЕСО“ ЕАД) – лицензирано дружество, оператор на електропреносната мрежа и на електроенергийната система на България. Осъществява централизираното оперативно управление и има контролни и координиционни функции при организацията на пазара на електрическа енергия, в това число и пазара на балансираща енергия.

Оператор на електроразпределителна мрежа – лицензирано дружество, осъществяващо разпределение на електрическа енергия и поддържка, развиване и управление на електроразпределителната мрежа.

Борсов оператор – организатор на борсовия пазар на електрическа енергия, който е страна по сделките на борсовия пазар и ги администрира .

Доставчик от последна инстанция (ДПИ) – лицензирано дружество, осигуряващо снабдяване с електрическа енергия тогава, когато на либерализирания пазар потребителят остане без доставчик или настъпи обстоятелство, поради което неговият търговецът не е в състояние да продължи да извършва доставка на електроенергия.

Потребител (краен клиент) – битов или стопански (небитов) клиент, сключил договор за доставка на електрическа енергия при свободно договаряне на цените с избран от него търговец на електрическа енергия.

За да се осигури поддържането на баланса между производство и потребление в електроенергийната система при системата на либерализация съществува балансиращ пазар на електрическа енергия.
Прогнозиране или предварително заявяване на почасови графици за очакваното потребление на количествата електрическа енергия от клиентите на пазара правят това възможно. Затова член на балансираща група е всеки обект на свободния пазар и всяка балансираща група има свой координатор.

Балансираща група е група от търговски участници (потребители), които прехвърлят отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група. Целта е компенсиране на отклоненията от прогнозите (небалансите)
на отделните търговски участници за постигането компенсация или намаляване на разходите за балансиране.

Нашата МЕТОДИКА за разпределяне на небалансите към договор за балансиране можете да свалите от следният линк: Армако Енерджи ЕАД – Методика

Идентификационният код на обект е уникалният номер, с който се обозначава даден обект (точка на доставка и на измерване) на клиент в информационната система на оператора на електроразпределителната мрежа, съответно в балансиращата група. Идентификационни кодове на обектите, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, са уникални и се състоят от 16 (шестнадесет) символа, като започват със 32Z… Във фактурата на клиента или в приложението към нея ако клиентът е с повече от един обект може да се открие кодът на обекта.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цените за мрежовите услуги (достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа) и те не подлежат на договаряне и се заплащат от всички клиенти.

КЕВР определя още и цена за „задължения към обществото“, която клиентите на свободния пазар на електрическа енергия заплащат. Тя покрива разходи, имащи отношение към закупуването на електрическа енергия от ВЕИ производители по преференциални цени и дългосрочните договори за гарантирано изкупуване. Тази цена е включена в цената на електрическата енергия на регулирания пазар.

Не, изпълнение на процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия не води до прекъсване на захранването.

От 01.08.2013 г. право да сменят своя доставчик на електрическа енергия и задължение да се регистрират на свободния пазар имат всички потребители, притежаващи обекти, които са присъединени към мрежата на средно напрежение (СрН) и са обезпечени с почасово мерене.

От 01.04.2016 г клиентите (битови и стопански), които притежават обекти, присъединени към мрежата на ниско напрежение (НН), под 100 кВт., без почасово мерене и с приложими стандартизирани товарови профили, получиха правото да се регистрират на свободния пазар. Тази категория клиенти имат възможност, но не и задължение да се регистрират на свободния пазар.

За клиент, за чийто обект се прилага стандартизиран товаров профил, регистрирал се на пазара по свободно договорени цени, няма ограничение в действащата нормативна уредба да се завърне на регулирания пазар.
Редът и условията, по които се извършва процедурата, са същите като за смяна на доставчик на електрическа енергия.

На интернет страницата на КЕВР (органът, издаващ лицензиите) е публикуван публичен регистър на лицензираните търговци на електрическа енергия.
На интернет страницата на Електроенергийния системен оператор се поддържа регистър на търговците на електрическа енергия, които са и координатори на балансираща енергия.

Не, не се заплаща такса за процедурите, свързани с регистриране на свободния пазар и смяна на доставчика на електрическа енергия. Операторът на електроразпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на потребителя, администрира процедурите.

Поддръжката, развитието и управлението на мрежата са отговорност на лицензирания мрежови оператор, към чиято електроразпределителна и преносна мрежа е присъединен обектът на клиента и това не е в зависимост от съответния доставчик на електрическа енергия. Състоянието на електроразпределителната и преносна мрежа е определяща за качеството на електрическата енергия, а не търговецът на електрическа енергия.

Клиентите на свободния пазар с електрическа енергия сключват следните договори:

С оператор на електроразпределителната мрежа:

Договор с предмет – предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа. Страните са операторът на електроразпределителната мрежа и присъединен към неговата електроразпределителна мрежа краен клиент, който желае да се регистрира на свободния пазар. Договорът се подписва само при първа смяна на доставчик – еднократно.

С избран търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група:

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране – касае продажбата на електрическа енергия по свободно договорена цена, условията за участие в балансираща група и прехвърлянето на отговорността за балансиране. Страните по него са клиентът с почасово мерене, за когото не се прилага СТП и избраният търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Възможно е оформянето на два отделни договора за услугите – за продажба на електронергия и за балансиране.

Договор за комбинирана услуга – касае продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Страните по този договор задължително са търговецът на електрическа енергия и крайният клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга не е задължителен, а е възможност.

Броят фактури, които клиент на свободния пазар ще получава, се определя от това какъв тип е потребителят и от типа договор, който той е сключил с търговеца на електрическа енергия.

Две фактури – от търговеца на електрическа енергия за доставката и от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото са присъединени неговите обекти за мрежовите услуги, ще получават клиентите с почасово мерене. Ако сключеният договор е за комбинирана услуга, ще получават само една фактура от търговеца си, включваща доставка на електрическа енергия и мрежови услуги.

Една фактура, само от търговеца на електрическа енергия, ще получават клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили и тя ще включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги.

Няма ограничение на броя пъти, в които клиент може да промени доставчика на електрическа енергия, според действащото в момента законодателство. Смяната се осъществява съгласно реда и сроковете, указани за съответната процедура. Липса на просрочени задължения от страна на клиента е необходимо условие.

Първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението е моментът, от който влиза в сила смяната на доставчик на свободния пазар.

Новият собственик или ползвател на обект, който вече е регистриран на свободния пазар, следва да предприеме няколко действия:
– пререгистрация (смяна на титуляря на партидата),
– сключване на договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа
– сключване на договор с доставчик от последна инстанция,
– сключване на договор с избран от него доставчик на електроенергия.
Без значение дали ще има смяна на доставчикът на електрическа енергия/координаторът на балансираща група на обекта, новият собственик/ползвател следва да заяви избора си като подаде заявление за смяна на доставчик. В Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ може да получите повече информация по въпроса.
Смяната на доставчик на свободния пазар, съгласно нормативната уредба, влиза в сила винаги от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. Затова и пререгистрацията се осъществява от същата дата.

Ако настъпи събитие, в резултат от което, търговецът на електроенергия временно или трайно преустанови доставката на електрическа енергия (обявяване в несъстоятелност, отнемане на лицензия, отстраняване от електроенергийния пазар, ликвидация или др.), снабдяването с електроенергия се поема от доставчик от последна инстанция (ДПИ).

По служебен път от оператора на електроразпределителната мрежа се осъществява смяната на търговеца на електроенергия с ДПИ, като това може да се случи по всяко време на месеца, и не влияе на захранването с електроенергия на крайния клиент.

До избора на нов търговец на електроенергия, осигуряването на снабдяването с електроенергия на клиента се извършва от Доставчикът от последна инстанция. Лицензии за извършването на дейност – доставка на електроенергия от ДПИ, притежават:

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – за територията на Югоизточна България
„ЧЕЗ Електро България“ АД – за територията на Западна България
„ЕСП Златни пясъци“ ООД – за територията на к.к. „Златни пясъци“ АД, гр. Варна
„Енерго-Про Продажби“ АД – за територията на Североизточна България

Търговецът на електроенергия може да инициира прехвърлянето на клиент към ДПИ и ако срокът на сключения между тях договор изтича и клиентът не е предприел действия за смяна на доставчика по реда на процедурата. В тази хипотеза, считано от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено уведомлението от доставчик, се извършва смяната на търговеца на електроенергия с ДПИ.

ДПИ продава електроенергия на крайния клиент по цена, която се

Ако клиентът има неплатени задължения към предходния или настоящия доставчик на електрическа енергия на обекта, то, съгласно Законът за енергетиката, те имат право да заявят преустановяване на захранването.

Ако клиентът няма сключен договор с доставчикът от последна инстанция, той може да заяви преустановяване на захранването.

При просрочени задължения по издадени от операторът на електроразпределителната мрежа фактури за мрежови услуги, той може да преустанови захранването на клиента.

Не, нужда от смяна на електромера не възниква при регистрирането на свободния пазар.

Потреблението се отчита от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обектът, без значение кой е доставчикът на електрическа енергия. Ето защо клиентът следва да осигури достъп до неговия електромер както на регулирания, така и на свободния пазар.

Цената и броят на тарифите зависят от условията на договора, който клиентът и избрания от него доставчик на електрическа енергия, са сключили.

Комисията за енергийно и водно регулиране издава лицензия на търговците на електрическа енергия за дейността по смисъла на Закона за енергетиката и те подлежат на контрол отново от КЕВР. Сигнали могат да се подават към КЕВР, към Омбудсмана на Република България и към Комисията за защита на потребителите.

Ако долните условия са налице, смяна на доставчика на електрическа енергия не може да се осъществи:

Просрочени задължения към настоящия си доставчик от страна на клиента;
Необезпеченост на обекта на клиента със средство за техническо измерване (електромер).

ЗАПИТВАНЕ