Искате да се прехвърлите на Свободния пазар на електроенергия?

ЗАПИТВАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР

• За подготвянето на документите за регистрация и извеждане на свободния пазар на електрическа енергия се грижи екипът от специалисти в АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД.
• Услугата е безплатна и включва всички подробности – изготвяне на документи, анализи и графици, монтиране и последваща поддръжка на системи за мерене на потребителите.
Армако енерджи логгоЧовек сниман в ръцете как държи щепсел и контакт. Светкавици между щепсела и контакта

ПАЗАРЕН МОДЕЛ на СВОБОДНИЯ ПАЗАР

Възможността на потребителите за избор на доставчик на сводобния пазар на електрическа енергия е неограничена. Участниците на пазара се конкурират свободно и резултат от това е повишаване на качеството на услугите, които се предлагат, подобрение на сигурността на снабдяването и оптимизирана цена на енергията. Балансиращ пазар и двустранни договори са в основата на модела, върху който в България е изграден свободният пазар на електрическа енергия:
• Очакваната консумация се отразява в прогнозни графици и на тази база се сключват договорите за доставка на електрическа енергия с потребителите.
• Договорените количества биват произведени от производителите.
• Ако между заявените количества и реалната консумация или производство има несъответствие следва активация на пазара на балансираща енергия.
• Разликата между заявените предварително и консумираните или генерираните действително количества енергия се нарича „небаланси“ и се урежда на пазара на балансираща енергия.
• „Небаланс“ представлява разликата между количествата по графиците и количествата произведена енергия, спрямо сключените договори.
• „Отрицателен небаланс“ или недостиг има ако количеството електрическа енергия, спрямо прогнозния график, е по-голямо от произведеното количеството електрическа енергия.
• „Положителен небаланс“ или излишък има ако ако количеството електрическа енергия, спрямо прогнозния график, е по-малко от произведеното количеството електрическа енергия.

ЗАПИТВАНЕ